logo

1.
Aşağıda VERBİS ile yapılabilen işlemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sicilde yer alan bilgilerde değişiklik yapılamaz.
Soru Açıklaması
Sicilde yer alan bilgiler değiştirilebilir hatta güncel tutulmak adına şirketinizde yapılan her değişiklikte Verbis sistemi de güncellenmelidir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi yurt içinde yerleşik gerçek kişi veri sorumlularının sicile kayıt için
yapması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Başvuru formu Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na, başvuran gerçek kişi tarafından elden teslim edilir.
Soru Açıklaması
Başvuru formu posta yolu veya kayıtlı elektronik posta yoluyla da iletilebilir.
3.
Aşağıda yurt dışında yerleşik gerçek ya da tüzel kişilerin sicile kaydı ile ilgili olarak
verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının öncelikle Türkiye’de yerleşik bir veri sorumlusu temsilcisi ataması ve bu atamaya ilişkin onaylı belgeyi ıslak imzalı şekilde Kuruma iletmesi gerekmektedir.
Soru Açıklaması
Yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının öncelikle “veri
sorumlusu temsilcisi” ataması ve bu atamaya ilişkin onaylı belgeyi ıslak imzalı şekilde
Kurumumuza iletmesi gerekmektedir. Atanacak veri sorumlusu temsilcisi Türkiye’de
yerleşik bir tüzel kişi veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi olmalıdır.
4.
Aşağıda verilen durumların hangisinde veri sorumluları sicile kayıtla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "C" Yıllık çalışan sayısının 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olması durumunda.
Soru Açıklaması
Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/88
sayılı Kararda veri sorumluları için kayıt başlama tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok
olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 - 30.09.2019,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az
olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları
01.01.2019 - 31.03.2020,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 - 30.06.2020,

tarihleri arasında Sicile kayıt olmak zorundadır.
5.
Aşağıda verilenlerden hangisi veri sorumlularının Sicile kayıt esnasında VERBİS’e bilgi girişi
yapmak zorunda olmadıkları istisnalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yıllık çalışan sayısı 50’den az olup yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşlarını temsil etmeleri.
Soru Açıklaması
Kurulun 2018/88 sayılı kararına göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali
bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında yerleşik
gerçek ve tüzel kişiler, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon
TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve
tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları için Sicile kayıt olunması gereken en son tarihler
belirlenmiş ve ilan edilmiştir.
6.
Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen veri sorumlularından hangileri VERBİS’e kayıt ile
yükümlüdür?
Doğru Cevap: "B" Özel nitelikli veri işleyen veri sorumluları.
Soru Açıklaması
Özel nitelikli veri işleyen veri sorumluları çalışan sayısı ve mali bilanço dikkate alınmaksızın verbise kayıt olmak zorundadır.
7.
Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen veri sorumlularından hangileri VERBİS’e kayıt ile yükümlü
değildir?
Doğru Cevap: "D" 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler.
Soru Açıklaması
Kanunu uygun şekilde kurulmuş siyasi partiler, verbise kayıt olmak zorunda değildir.
8.
Aşağıda VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna olma durumuyla ilgili verilenlerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İstisna kararları kurul kararı ile verilmiştir.
Soru Açıklaması
İstisna kararları kurul kararınca değildir. 6698 numaralı kanunda belirtildiği gibidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi VERBİS’e girişi yapılması gereken bilgilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Veri konusu kişi grubu ve gruplarına ait işlenen tüm veriler.
Soru Açıklaması
Verbise veriler değil, veri grupları ve bunların nasıl toplandığı, ne amaçla işleneceği gibi veriler girilir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi VERBİS’in kamuya açık tutulmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Daha fazla sayıda ve kısa sürede veri kayıt sistemleri oluşturmak.
Soru Açıklaması
Verbisin kamuya açık olarak tutulmasının sebebi;
-Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerce verileri üzerinde kontrolün sağlanabilmesi,
-Kişisel verilerini işlediği gerçek kişilere her zaman hesap verebilir olması ve şeffaflık ilkeleri gereği VERBİS’e girilen bilgilerin görüntülenebilmesi ve varsa ihlalin tespiti için Kanun, kamuya açıklık ilkesini benimsemiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.