logo
İlgili Kişinin Bilgi Talep ve Şikayet Süreci
1.
Aşağıdaki durumların hangisinin gerçekleşmesi sonucunda ilgili kişiler kurula şikayet hakkı elde edemez?
Doğru Cevap: "C" Kanunun uygulanmasına yönelik taleplerin iletmesinin gerekliliği
Soru Açıklaması
İlgili kişi;
Talebin reddedilme,
Cevabı yetersiz bulması,
Başvuruya süresinde cevap verilmemiş durumunda olmasında
kurula şikayet hakkı elde edebilir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi ilgili kişilerin kanunla ilgili taleplerini veri sorumlusuna iletebilecekleri başvuru olanaklarından değildir ?
Doğru Cevap: "A" E-Devlet
Soru Açıklaması
İlgili kişi,
Yazılı başvuru, Elektronik posta veyahut Mobil İmza kullanılarak taleplerini iletebilirler, E-Devlet talepleri iletebilecekleri bir yol değildir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi başvuruyu alan veri sorumlusunun yapması gerekenlerdendir ?
Doğru Cevap: "B" İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirdiği durumlarda kurulun belirlediği tarifeye göre ücret almak
Soru Açıklaması
Veri sorumlusu,
Talebi 30 gün içerisinde cevaplamak zorundadır, 45 gün değil.
Talebin reddedilmesi durumunda cevabı yazılı veya elektronik ortamdan iletir.
İlgili kişinin talebini kurula yönlendirmek gibi bir yöntem yoktur.
İşlem ayrıca maliyet gerektirdiği durumlarda kurulun belirlediği tarifeye göre ücret alabilir.
4.
Kanunda öngörülen kademeli usule göre yürütülen başvuru süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İlgili kişiler öncelikle kurula başvurmalıdır
Soru Açıklaması
Başvuru sürecinde ilgili kişiler öncelikle veri sorumlusuna başvurmalıdır, şikayet sürecinde öncelikle kurula başvurabilir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi şikayet üzerine veya resen yapılan incelemenin sonuçlarından biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" İlgililer, kurulca verilen kararlara karşı itirazda bulunamaz
Soru Açıklaması
Kurulca verilen kararlara İdari mahkemelerinde dava açılabilir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi kanunun uygulanmasına ilişkin başvuru ve şikayet süreçlerinde veri sorumluları tarandan gerçekleştirilmesi gerekenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Talep edilen bilgi ve belgeleri kurula göndermek
Soru Açıklaması
Veri sorumlusunun görevi talep edilen bilgi ve belgeleri kurula göndermektedir.
7.
İlgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin haklarını koruyabilmeleri için usulleri kanun ile belirlenen başvuru ve şikayet süreçleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikayet yoluna gitmek ise ihtiyaridir
Soru Açıklaması
Şikayet yoluna gitmek ilgili kişinin insiyatifine bırakılmıştır.
8.
Başvurunun reddi, cevabın yetersiz olması veya cevap verilmemesi halinde ilgili kişinin kurula yapacağı şikayet süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kurul 30 gün içinde cevap vermezse red sayılır
Soru Açıklaması
Kurul 60 gün içerisinde cevap vermezse red sayılır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi ilgili kişinin başvuru sürecine ait bir yol değildir?
Doğru Cevap: "C" Talep -> Kurul -> Kabul veya Red -> Tazminat (Kabul ise)
Soru Açıklaması
Tazminat ödenmesi bu aşamada olmaz, ancak ücret iadesi olabilir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi ilgili kişinin şikayet sürecine ait bir yol değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurul -> Cevap -> Mahkeme (Red ise)
Soru Açıklaması
Kurul cevabı mahkemeye iletmez, veri sorumlusu ve ilgili kişiye iletir. İlgili kişi eğer itiraz etmek isterse İdare mahkemelerine başvurabilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.