logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için sağlanması gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Otomatik işleme yöntemlerinin kullanılması.
Soru Açıklaması
Otomatik işleme yöntemlerinin kullanılması şart değildir.
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisini kişisel verinin işlenme şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin taraflardan birinin kişisel çıkarları için gerekli olması.
Soru Açıklaması
Taraflardan birinin kişisel çıkarları için gerekli olması kişisel verinin işlenme şartlarından biri değildir.
3.
Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk halleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilemez.
Soru Açıklaması
Kişisel verinin işlenmesi açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılması, aldatıcı ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacağından ilgili kişiden açık rıza alınması gerekmez.

Bu sebepten kişisel veri işleme faaliyetinin amacı öncelikli olarak açık rıza dışında ki işlenme şartlarının sağlanıp sağlanmadığı araştırmaktır.

Kişisel verinin işlenme faaliyetinin amacında birden fazla sayıda kişisel veri işleme şartı bulunabilir.
4.
Aşağıda kişisel verilerin işlenmesi şartlarına verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu Şartı: Evini satmak isteyen kişinin, satış ilanında iletişim bilgisine yer vermesi.
Soru Açıklaması
Hukuki sorumluluğu şartı, Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum gibi durumları kapsar. Örneğin: Bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması gibi.
5.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilerin işlenmesi şartlarının kapsamı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Meşru Menfaat: Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.
Soru Açıklaması
Meşru menfaat: İlgili kişinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde verinin işlenmesini kapsar. Örneğin: Çalışan bağlılığını
artıran ödül ve prim uygulanması amacıyla veri işlenmesi.
6.
Veri sorumlusu ve veri işleyenlerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu, hem de veri işleyen olamaz.
Soru Açıklaması
Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zaman hem veri sorumlusu, hem de veri işleyen olabilir. Örneğin insan kaynağı danışmanlık firması, kendi personelleri için tuttuğu veriler için veri sorumlusuyken, danışmanlık verdiği firmalardan aldığı personel bilgileri için veri işleyen olabilir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri veri sorumlusunun tespiti için dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?

I. Kişisel verilerin toplanması ve toplama amacı.
II. Toplanacak kişisel veri türleri.
III. Toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı.
IV. Hangi bireylerin kişisel verilerinin toplanacağı.
V. Toplanan verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı.
VI. Verilerin ne kadar süreyle saklanacağı.
Doğru Cevap: "D" I,II,III,IV,V ve VI
Soru Açıklaması
Bütün maddeler dikkate alınması gereken hususlardır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi veri sorumlusu ve veri işleyenin ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Her iki kavram da kişisel verilerin işlenmesi konusunda yetki ve sorumluluk sahibidir.
Soru Açıklaması
Veri işlenmesindeki yetki ve sorumluluk, veri işleyendedir ve bu yetki veri sorumlusu tarafından sözleşme ile belirle kurallar çerçevesinde verilir.
9.
İnternet üzerinden satış gerçekleştiren bir kişinin bir ödeme hizmeti şirketi ile anlaşması sureti ile müşteri verilerinin işlenmesi durumda; veri sorumlusu olan ödeme hizmeti şirketiyle ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı konusunda kontrol sahibi satıcıdır.
Soru Açıklaması
Toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı konusunda kontrol sahibi şirkettir.
10.
Kişisel verilerin işlendiği veri kayıt sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sistemler yalnızca elektronik ortamda oluşturulabilir.
Soru Açıklaması
Yalnızca elektronik ortam değildir, sistemik bir şekilde veri yazılmış herhangi bir defter de veri kayıt sistemi olarak sayılır. Örneğin: Bakkalın tuttuğu isim, soyisim, telefon ve borç tutarı gösteren veresiye defteri de veri kayıt sistemidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.