logo

1.
Kanun’un farklı maddelerinde belirtilen kişisel veri ve açık rıza kavramıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır.
Soru Açıklaması
Kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurt içinde de kullanılamaz, sadece özel nitelikle kişisel verilerin değil tüm verilerin işlenmesi yasaktır, hassas nitelikle olmayan kişisel verilerin kaydedilmesinde de açık rıza aranır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi açık rızanın unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlgili kişiden yazılı ve resmi yollar ile alınması.
Soru Açıklaması
İlgili kişiden yazılı ve resmi yollar ile alınması açık rızanın bir unsuru değildir.
3.
Aşağıdaki seçeneklerde açık rıza kavramıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İspat yükümlülüğü ilgili kişiye aittir.
Soru Açıklaması
İspat sorumluluğu ilgili kişiye ait değildir, ilgili kişi açık rızasını verdikten sonra ispat zorunluluğu veri sorumlusuna aittir.
4.
Aşağıda açık rızanın belirli bir konuya ilişkin olma unsurunun gereklilikleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Veri sorumlusunun, kişisel veriyi kullanımı sonrasında gerçekleştireceği ikincil işlemler ya da kişisel verilerin işlenme amaçlarının değişmesi halinde ayrıca rıza alması gerekmemektedir.
Soru Açıklaması
Veri sorumlusu yapacağı her işlem için ve eğer işlenme amacı değiştiyse bunun içinde ilgili kişiden açık rıza almak zorundadır. Geri kalan rızalar battaniye rıza olarak geçer ve geçerliliği yoktur.
5.
Aşağıda açık rızanın bilgilendirme unsuruyla ilgili verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Açık rıza bir irade beyanı olup, kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi için, neye rıza gösterdiğini de bilmesi gerekir.
Soru Açıklaması
Açık rıza, özgür bir şekilde ve neye rıza gösterdiği bilerek verilmesi gerekir.
6.
Açık rızanın özgür irade unsuruyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlgili kişi tarafından kanunda tanımlanan yollarla beyan edilmiş açık rıza onayı her koşulda geçerlidir.
Soru Açıklaması
Açık rıza kişiye bağlı haktır, her koşulda geçerli olamaz. Veri sorumlusunun veri işleme şekli değiştiğinde bilgilendirme yapması ve tekrar açık rıza alması gerekir.
7.
Kanun’da yer alan anonim hale getirme kavramıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Elde kalan veri üzerinden bir izleme yapılarak verinin kime ait olduğunun anlaşılabildiği durumlarda, bu veri özel nitelikli veri değilse anonimliği kabul edilir.
Soru Açıklaması
Elde kalan veride izleme yapılamaz durumda olmalı.
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kanun’da belirtilen kişisel veri kavramıyla ilgili olarak yanlış bir ifade içermektedir?
Doğru Cevap: "C" Şirketlerin fatura bilgileri de kişisel verileri koruma kanunu kapsamında korumaya alınmış ve izinsiz olarak erişilmesi kısıtlanmıştır.
Soru Açıklaması
Şirketlerin fatura bilgileri kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kişisel verileri işleme yöntemlerindendir?

I. Elde edilme veya kaydetme: Kişisel verilerin ilk defa elde edildikleri an itibariyle işleme fiili başlamaktadır.

II. Depolama/muhafaza etme: Dijital ya da fiziksel ortamda, kişisel verilerin saklanması, barındırılması ya da depolanması işleme kapsamında kabul edilir.

III. Değiştirme / Yeniden Düzenleme: Kişisel verilerin, çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi deişleme sayılır.

IV. Aktarılma / Devralınma: Kişisel verilerin çeşitli yöntemlerle iletilmesi de işleme faaliyeti kapsamındadır.
Doğru Cevap: "D" I,II,III ve IV
Soru Açıklaması
Yukarıda sunulan tüm yöntemler kişisel verileri işlenme yöntemleri arasındadır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi veri işlenmesinde “otomatik işleme” yönteminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sadece kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilir.
Soru Açıklaması
Kamu sektörü veya özel sektör gibi ayrım yapılmamaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.